Primària
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

L’educació primària és la primera etapa de l’ensenyament obligatori. Comprèn sis anys acadèmics que s’estenen dels 6 als 12 anys. S’organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun.

Cicle inicial 6 a 8 anys                cursos: 1r i 2n.
Cicle mitjà 8 a 10 anys                cursos : 3r i 4t.
Cicle superior 10 a 12 anys         cursos: 5è i 6è


Horari

De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.
Els divendres al migdia els alumnes surten a les 12 h. ( a la tarda l’horari és el mateix de cada dia).

Servei de Menjador (trobareu el projecte als fulls finals).

Activitats extraescolars: de 17h.a 18h.

Col·laboració amb entitats

- Amb l’ Institut Municipal de Salut Pública : programa de salut bucodental , de vacunació i de control - assessorament dels menús escolars.

- Amb la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec i la Xarxa comunitària del barri de St. Antoni.

- ONGS.- COVIDEC, AJUDA EN ACCIÓ, DE VEÍ A VEÍ.

- Centre de dia de St. Antoni.


Acció educativa

Capacitats a assolir en finalitzar l’etapa

- Treballar a les diferents àrees la capacitat d’aprendre, relacionar conceptes, analitzar la realitat...per tal de poder resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana.

- Desenvolupar harmònicament el cos progressant en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal.

- Ser participatiu i solidari de forma responsable, respectant els valors morals, socials i ètics propis d’ altri, per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència i d’estima per la pau.

- Mostrar actitud de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i naturals.

- Aplicar, individualment i en equip , metodologies de treball intel•lectual , incloent-hi la utilització de les noves tecnologies per tal d’estimular l’aprenentatge.

- Desenvolupar una personalitat equilibrada per tal de poder respondre de forma positiva davant la realitat , acceptar -se un mateix i fer front a les adversitats.

- Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de les manifestacions artístiques.

- Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials, culturals i històrics per progressar en l’estimació envers el lloc on es viu.


Projectes

- Escola Multilingüe.- Progressiu ús de l’anglès en àrees curriculars: cicle inicial, mitjà i superior “Informàtica”i Coneixement del medi 5è i 6è: selecció d’unitats en anglès

- “20’ de lectura significativa”

- Integració de les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement) a totes les àrees, pissarres digitals (PDI) utilitzades per tota la primària, ordinadors a les aules d’ infantil i aula general d’ordinadors.

- Projecte padrí.- Experiència d’aprenentatge- servei entre els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i els nens i nenes del cicle infantil. (Projecte APS)

- “L’amistat no té edat”.Col·laboració amb el Centre de Dia St. Antoni (Projecte APS.- Aprenentatge servei)

- Projecte “Decideix” d’intel·ligència emocional

- Escola sostenible.

- El Dia de la música i de la Pau.- Obert a les famílies.

- Campanyes solidàries: Nadal, St. Jordi, Marató TV3, Setmana solidària (Col•laboració ONGS del barri)

- Campanya Consum de fruita a l’Escola

- Internet segura (Campanya de conscienciació realitzada pels Mossos d’Esquadra)

- Projectes interdisciplinars. ( C.Inicial.- Les botigues/ C.Mitjà.- L’Alimentació / C.Superior.- El teatre.

- Treball cooperatiu.

- Valors, civisme i convivència.

Àrees

El nostre centre dóna una especial importància a les àrees instrumentals: llengües i matemàtiques ; de manera que es treballa la lectura , la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en grups partits o en grups flexibles i quan s’escau aquestes àrees també son objecte de reforç en grup reduït.

Atenent al currículum obligatori establert pel Departament d’Educació de la Generalitat, el nostre centre organitza els aprenentatges en els següents àmbits:

Llengua catalana i castellana
Llengües estrangeres ( l’anglès s’inicia a 1r. curs )
Matemàtiques
Coneixement del medi natural, social i cultural
Educació artística: visual, plàstica i musical
Educació per a la ciutadania (6è) i religió
Educació física

A més la nostra escola ofereix les següents àrees complementàries:

PAI.- Projecte d’activació de la intel•ligència
Informàtica
Taller d’expressió
Taller de lectura
Programa de treball de càlcul mental
Treball de competència social
La botigueta ( taller de matemàtiques: joc de simulació)
Treball en competència social
Formació humana


Altres

Assessorament psicopedagògic.
Comissió de solidaritat
Equip de pastoral.- Educació en valors (respecte, autoestima...i campanyes solidàries)

 

Avaluació

L’avaluació a l’Educació Primària és contínua, de manera que es valora el procés que realitza l’alumne en el seu aprenentatge considerant no només les capacitats sinó també els hàbits de treball i la seva actitud general envers l’aprenentatge.

Les famílies reben un informe cada trimestre on queda reflectit el grau d’assoliment de tots els aspectes citats anteriorment. La família complementa l’acció educativa amb l’escola.

Avaluacions externes per part del Departament d’Ensenyament: avaluació diagnòstica de 5è i competències bàsiques a 6è de Primària.


Si voleu veure imatges/videos d'activitats cliqueu aquí

36