Infantil
logo-vescola
 
Carrer Aldana, 1 08015 Barcelona    Telf: 93 441 02 96
twitterrfacee instagram
fundacio

Aules

P.3. 3 anys
P.4. 4 anys
P.5. 5 anys

Horari

De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h

Possibilitat d’ acollida matinal: de 8 a 9h.

Els divendres al matí surten a les 12 h. i a la tarda l’horari és l’habitual

Servei de menjador: de 13h.a 15h. (activitats guiades per monitors/es).

Activitats extraescolars: de 17h.a 18h.


Acció educativa

Àrees

Atenent al currículum establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el nostre centre organitza els aprenentatges en els següents àmbits:

- Descoberta d’un mateix i dels altres

- Descoberta de l’entorn

- Comunicació i llenguatges

- Acció tutorial: hàbits

- Conèixer Jesús mitjançant les tradicions cristianes.

Capacitats a assolir en finalitzar l’etapa

El nostre Projecte educatiu té com a objectiu el desenvolupament integral de l’alumne per tant és important que s’assoleixin aquestes capacitats:


- Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.

- Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

- Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social.

- Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte apreciant les manifestacions culturals i artístiques adient a la seva edat.

- Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.

- Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu.

- Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada a través del joc o altres formes de representació.

- Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

- Conèixer, mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, signes d’identitat propis de Catalunya.


Per tal d’aconseguir tot això s’organitzen diferents situacions d’aprenentatge com:

- Treball per racons: de joc simbòlic ( cuina, cotxes, perruqueria...), d’ordinador.

- Tallers: d’iniciació matemàtica, d’iniciació a la música, de llenguatge

- Metodologia de treball globalitzat

- Psicomotricitat.

Projectes

- Treball amb BITS.- Estimulació de l’atenció i memòria

- Projecte padrí.- Experiència d’aprenentatge- servei entre els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i els nens i nenes del cicle infantil.

- Iniciació a l’ Escola Multilingüe.- Anglès mitjançant “flash cards”, cançons, contes, hora setmanal d’anglès complementària.

- TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement).- Treball amb l’ordinador a l’aula.

- Nou espai : la biblioteca d’infantil

Altres

Assessorament psicopedagògic (per a situacions específiques).
Comissió de solidaritat
Equip de pastoral.- Educació en valors (respecte, autoestima...i campanyes solidàries


Avaluació

L’avaluació, basada en l’observació, té per objectiu en aquesta etapa valorar si s’han aconseguit les intencions educatives previstes i adequar la intervenció de les educadores per tal d’assolir-les d’acord amb el nivell maduratiu de cada nen.

Es lliuren a les famílies dos informes durant el curs i un a final de l’etapa.

La família complementa l’acció educativa amb l 'escola.


Si voleu veure imatges/videos d'activitats cliqueu aquí

36